Toetreding

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de activiteiten van de Belgische afdeling. Evenwel worden enkel de leden van de afdeling geïnformeerd over de activiteiten. Vanaf uw toetreding tot de afdeling wordt u langs elektronische weg geïnformeerd over alle activiteiten van de Belgische afdeling.

De toetreding tot de Belgische afdeling omvat tevens de toetreding tot de internationale IFA-organisatie. Dit laat toe om deel te nemen aan de internationale congressen (recentelijk werd de mogelijkheid tot deelname aan de congressen opengesteld voor niet-leden maar de inschrijving is duurder voor niet-leden).

Elk lid van de IFA ontvangt gratis de Cahiers de Droit fiscal international. Deze boeken vormen de verzameling van de nationale verslagen en het algemene verslag over de twee hoofdonderwerpen van elk congres.

Ten slotte hebben de leden van de IFA toegang tot de documentatie die verspreid wordt op de site van de internationale IFA-organisatie ter gelegenheid van de internationale congressen, tot de site van het IBFD en tot de volledige lijst van de leden van de internationale organisatie.

Om lid te worden van de Belgische IFA-afdeling volstaat het een aanvraag in te dienen bij de Secretaris-generaal. Het dossier van de kandidaatstelling dient een curriculum vitae te bevatten die blijk geeft van de interesse van de kandidaat voor fiscaliteit, evenals twee aanbevelingsbrieven van twee IFA-leden. Het dossier wordt onderzocht door de raad van bestuur tijdens de eerstvolgende vergadering na de indiening van het dossier.

De aanvragen tot toetreding worden gericht aan de Secretaris-generaal op het volgende e-mail adres: caroline.borgers@linklaters.com

Er bestaan twee categorieën leden: natuurlijke personen en rechtspersonen en verenigingen.

Het jaarlijks lidgeld voor natuurlijke personen bedraagt 100,00 euro. Voor leden die jonger zijn dan 30 jaar (“Young IFA Networks”) bedraagt het lidgeld 50,00 euro.

Het lidgeld voor rechtspersonen en verenigingen bedraagt 225,00 euro. Dit geeft recht op de toetreding van twee vertegenwoordigers van de rechtspersoon of vereniging en op twee abonnementen op de Cahiers de Droit fiscal international.

This is the cookie consent page